Copart logo
Authorized broker

ДОГОВІР публічної оферти про надання послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Каукасус Авто Імпорт» (надалі «Виконавець»), в особі генерального директора Нішніанідзе Теймураз, який діє на підставі Статуту товариства з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб, надалі - Клієнт або Замовник, з іншої Сторони (надалі разом - Сторони) – акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір про надання послуг).

Оферта є публічною і, згідно ст. ст. 633, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Клієнтів або Замовників. Беззастережне прийняття всіх умов даної Публічної оферти без будь-яких винятків і/або обмежень вважається акцептом даної Публічної оферти (далі Договору) Виконавцем і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.

Розділ 1. Терміни

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на веб-сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про надання послуг на визначених умовах Договору.

1.2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою www.caucasusauto.com.ua, яка є основним джерелом інформування Замовника і/або може бути використаний Замовником для замовлення послуг Виконавця.

1.4. Замовник – дієздатна фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

1.5. Користувач – фізична особа, установила (завантажила) та зареєстрована на сервері Виконавця за кодом-підтвердженням, який автоматично направляється у вигляді СМС повідомлення на зазначений Замовником номер телефону.

1.6. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

Акцепт може бути здійснений одним з наступних способів:

  • заповненням, підписанням та передачею Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;
  • перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;
  • розміщенням Замовником Замовлення на послуги Виконавця за допомогою сайту Виконавця.

1.7. Замовник повинен ознайомитись з умовами Публічної оферти та підтвердити свою згоду з її умовами при отриманні будь-яких послуг Виконавця, а також при замовленні будь-яких послуг через Сайт Виконавця.

1.8. Авторизований доступ – доступ до послуг Виконавця за умови успішного засвідчення правомірності дистанційного звернення користувача до серверу Виконавця, що здійснюється за допомогою автоматично згенерованого сервером Виконавця коду-підтвердження.

1.9. Код-запрошення – індивідуальний набір символів, який автоматично генерується Сервером Виконавця, відправляється електронним листом на вказаний Замовником електронну адресу та дозволяє здійснити реєстрацію на сервері Виконавця.

1.10. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.11. Облікові дані – дані Користувача (Замовника), які використовуються для його ідентифікації та надання авторизованого доступ до сайту

1.12. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки.

1.13. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.14. Правила надання відповідних Послуг – умови надання Послуг, які обираються Замовником в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.

Розділ 2. Загальні умови

2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

2.3. У випадку прийняття умов даної Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.

2.4. Ця Оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Договору розміщується за адресою: https://www.caucasusauto.com.ua і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.

2.5. Виконавець має право Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника.

2.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

2.7. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

2.8. Місцем укладення Договору є місто Київ, Україна.

2.9. При приєднанні до даної Публічної оферти Замовник надає згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

Розділ 3. Порядок укладання Договору

3.1. Укладання Договору проводиться через приєднання Замовника до Публічної Оферти шляхом повного і беззастережного прийняття (акцептування) ним умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і зауважень.

3.2. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

3.3. Замовник здійснює акцепт Договору (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх його умов) шляхом сукупного або окремого виконання хоча б однієї з наступних дій:

  • заповненням, підписанням та передачею Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;
  • перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;
  • розміщенням Замовником Замовлення на послуги Виконавця за допомогою сайту Виконавця.

3.4. Фактом укладення (акцептування) Договору є здійснення Замовником дій, визначених у п. 3.3. Розділу 3 цього Договору. Реєстрація Замовника на сайті є достатньою для отримання послуг та їх оплати.

3.5. Договір, за умови дотримання порядку його акцептування, вважається укладеним в простій письмовій формі, вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Закінчення дії Договору не звільняє сторони від виконання взятих на себе зобов’язань.

3.6. Укладання Договору означає, що Замовник: у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг; визнає професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі та приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

3.7. Сайт функціонує за принципом «як є», тобто є таким, яким Замовник його зараз бачить і який є доступним для Замовника.

3.8. Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання сайту та/або будь-якої інформації про користувачів, що зберігається на Сервері, а також за будь-які помилки, збої, віруси і інші недоліки та порушення на сайті які можуть третіми особами та їх наслідки у Користувача, у т.ч. але не виключно: за збитки, упущену вигоду, моральну шкоду, шкоду честі, гідності та ділової репутації.

Розділ 4. Предмет договору, порядок виконання та оплата послуг

4.1. Ця Публічна оферта (Договір) визначає особливості надання ремонтних, монтажних, демонтажних, консультаційних послуг та послуг з доставки матеріалів.

4.2. Замовник своєчасно та в повному обсязі сплачує вартість наданих йому послуг, згідно тарифів, встановлених Виконавцем. Вартість послуг визначається у виставленому Виконавцем рахунку або Акті наданих послуг.

4.3. Сума договору складається з суми замовлених та наданих послуг відповідно до акту виконаних робіт (додаток № 1 до договору Публічної оферти).

4.5. Послуги надаються з моменту Акцепту Замовником умов та положень даного Договору та додатків до нього.

4.6. Місцем надання послуг вважається місце яке ідентифіковане та вказано Замовником.

4.7. Надання послуг Виконавцем здійснюється в межах території перелік якої вказано на сайті Виконавця та в мобільному додатку «Domer».

4.8. Замовник сплачує послуги шляхом перерахування грошових коштів за послуги на поточний рахунок Виконавця.

4.9. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.

4.10. У разі відмови Замовником від Замовлення, передоплата Виконавцем Замовнику не повертається.

4.11. Виконавець не повертає передплату зроблену Замовником у випадку передбаченому п. 5.3.3. Розділу 5 та п. 8.3. Розділу 8 даного Договору.

4.12. Надання послуг виконується в наступному порядку:

4.12.1. Замовник акцептує даний Договір будь яким способом визначеним п. 1.7. Розділу 1. даного Договору та оформлює Замовлення за допомогою сайту Виконавця і/або мобільного додатку «Domer».

4.12.2. Виконавець, отримавши підтвердження акцептування Замовником даного Договору визначає дату та час прибуття майстра-консультанта або майстра (представника Виконавця) до Замовника.

4.12.3. Майстер-консультант або майстер, виконавши роботу, повідомляє про це Замовнику та надає всю необхідну інформацію Замовнику.

4.12.4. Замовник, отримавши послугу зобов’язаний підписати акт виконаних робіт. У разі відмови від підписання акту, Замовник зобов’язаний повідомити про причину відмови та подати до Виконавця обґрунтовану претензію. У разі не підписання акту виконаних робіт впродовж одного календарного дня з дня закінчення надання послуг і відсутності письмової обґрунтованої претензії акт вважається таким, що підписаний обома сторонами і сторони претензій один до одного не мають.

Розділ 5. Права та обов’язки сторін

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг.

5.1.2. Контролювати надання послуг Виконавцем.

5.1.3. Відмовитись від надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.

5.2. Замовник зобов’язується:

5.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника.

5.2.2. Повідомити прізвище, ім’я та по батькові, засіб зв’язку, адресу місця надання послуг, суть послуги, а також іншу додаткову інформацію при її запиті Виконавцем.

5.2.3. При зверненні до Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

5.2.4. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця, в порядку, розмірі і в строки, що визначені Договором.

5.2.5. Надати представникам Виконавця доступ до місця виконання робіт.

5.2.6. Підготувати та надати Виконавцю всі необхідні матеріали для виконання робіт.

5.2.7. Оплатити Виконавцю штраф у розмірі 400 грн. за одну годину простою роботи якщо цей простій відбувся з вини Замовника.

5.2.8. Приймати від Виконавця надані послуги у разі їх відповідності умовам Договору.

5.2.9. Під час користування послугами керуватися довідковою інформацією, що розміщена у відповідному розділі на сайті www.domer.ua.

5.2.10. У разі виникнення претензій щодо наданих Виконавцем послуг письмово у вільній формі повідомити про це Виконавця протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту, коли Замовникові стало відомо про невиконання або неналежне виконання Виконавцем його зобов'язань за цим Договором.

5.2.11. Унеможливити доступ до мобільного додатку третіх осіб, не передавати облікові дані користувача третім особам.

5.2.12. Дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав Виконавця.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.

5.3.2. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.

5.3.3. Відмовити Замовнику у наданні послуг у випадках, якщо:

а) замовник порушив свої зобов’язання щодо оплати послуг;

б) замовник використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб;

в) замовник не надав доступ до об’єкту надання послуг (робіт);

г) замовник не надав всі необхідні матеріали для виконання робіт;

ґ) замовник надав недостовірну або не повну інформацію, або не надав її взагалі;

д) замовник знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або поведінка Клієнта або інших осіб несе загрозу життю та здоров’ю представнику Виконавця;

е) замовник не згоден з умовами даного Договору;

є) замовник надав неналежний матеріал для роботи який унеможливлює надання послуг.

5.3.4. Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті https://www.domer.ua. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника. Продовження використання мобільним додатком Замовником після внесення змін і/або доповнень до Договору означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями.

5.3.5. Блокувати грошові кошти на вказаному Замовником картковому рахунку у розмірі вартості замовлених послуг.

5.4. Виконавець зобов’язується:

5.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості.

5.4.2. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання послуг.

5.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання ним послуг.

5.4.4. У разі неможливості надання послуги з вини Виконавця, невідкладно повідомити Замовника про неможливість та узгодити дату та час надання послуги. У разі не погодження Замовником іншого дня та часу, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику зроблену останнім передплату.

5.4.5. Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів.

5.4.6. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Користувачів Системи.

Розділ 6. Інші умови

6.1. Порядок врегулювання спорів та застосовне право.

6.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до нього, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

6.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

6.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

6.1.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та всіх Додатків до нього, застосовуються чинні норми та положення законодавства України такою мірою, якою це не суперечить імперативним нормам права України.

6.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

6.2.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

6.3. Прикінцеві положення.

6.3.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

6.3.2. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

6.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

6.3.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

6.3.5. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

6.3.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для їх виконання та дотримання.

Розділ 7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Договором.

7.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Такими обставинами є: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, будь-які військові дії, катастрофи, аварії, страйки, забороняючі акти органів держаної влади (у т.ч. числі місцевих та інші форс-мажорні обставини подібного роду.

7.4. Виконавець не несе відповідальність:

  • за зміст даних користувача, а також за зміст будь-якої інформації, що вноситься іншими користувачами.
  • у разі тимчасової непрацездатності мобільного додатку «Domer» через такі причини: планові або позапланові технічні чи профілактичні роботи, технічні збої інтернет-провайдерів, комп’ютерних мереж, серверів та засобів, а також протиправні дії третіх осіб або форс-мажорні обставини.

При цьому Виконавець бере на себе обов’язок докласти максимум зусиль для відновлення працездатності в найкоротший термін.

  • за втрату інформації щодо доступу до мобільного додатку що відбулася з вини користувача, а також за будь-які наслідки, що можуть виникнути в результаті цього
  • за жодні наслідки порушення безпеки, зокрема порушення чи псування даних, що відбулися внаслідок доступу третіх осіб до мобільного додатку «Domer».

7.5. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за порушення Користувачами інтелектуальних прав третіх осіб. Користувачам забороняється створювати, завантажувати, розміщувати, копіювати інформацію, матеріали або зображення з порушенням інтелектуальних прав третіх осіб.

7.6. Виконавець володіє винятковими правами на об’єкти права інтелектуальної власності, пов’язані з мобільним додатком «Domer», у т.ч. на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), на об'єкти авторських прав тощо, включаючи, але не обмежуючись, на програми та сервіси, за допомогою яких Система реалізована. Будь-яке використання програм та сервісів Виконавця, не призводить до передачі Замовнику будь-яких прав інтелектуальної власності на них.

Розділ 8. Термін дії договору

8.1. Дійсний договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника.

8.2. Термін дії договору необмежений.

8.3. Клієнт має право розірвати дійсний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в послугах. Про розірвання договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця.

8.4. Після розміщення дійсного Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

8.5. У разі необхідності, за бажанням Клієнта даний Договір може бути оформлений у письмовій формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані сторонами з метою виконання даного договору, є його невід’ємною частиною.

Розділ 9. Регламентні роботи

9.1. У випадках проведення технічних та профілактичних робіт безперебійна робота сервісів не гарантується і Виконавець звільняється від відповідальності, передбаченої за це Договором, а також чинним законодавством України.

Розділ 10. Заключні положення

10.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

10.2 Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Замовником без додаткового повідомлення Замовника про це. Дана інформація є конфіденційною.

10.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Замовника при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

10.4. Замовник надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

10.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ»

Юридична адреса:

04119, Україна, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д

Код ЄДРПОУ: 40452219

ІПН: 404522126592

Тел.: +38 (044) 334 35 34

Генеральний директор – Нішніанідзе Теймураз

 

Поточний рахунок: № UA923395000000026006784248001

в АТ "ТАСКОМБАНК"

Код банку: 339500